ame-miR-79负调控意大利蜜蜂工蜂幼虫 肠道中靶基因 CYP 450和 FG 的表达
张凯遥, 刘佳美, 张文德, 胡颖, 康育欣, 王紫馨, 王思懿, 钱加珺, 赵萧, 张佳欣, 陈大福, 郭睿, 付中民
ame-miR-79 negatively regulates the expression of target genes CYP450 and FG in the larval guts of Apis mellifera ligustica workers
ZHANG Kai-Yao, LIU Jia-Mei, ZHANG Wen-De, HU Ying, KANG Yu-Xin, WANG Zi-Xin, WANG Si-Yi, QIAN Jia-Jun, ZHAO Xiao, ZHANG Jia-Xin, CHEN Da-Fu, GUO Rui, FU Zhong-Min
昆虫学报 . 2022, (10): 1256 -1265 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.10.002