›› 1982, Vol. 25 ›› Issue (1): 49-55.doi:

Previous Articles     Next Articles

BIONOMICS AND UTILIZATION OF AMBLYSEIUS DELEONI MUMA ET DEMARK (ACARINA.PHYTOSEIIDAE)

CHEN SHOU-JIAN1, CHOU FEN-WEI1, ZHUANG SHENG-GAI2, LIAO LI-YA2   

  1. 1. South China Agricultural College;
    2. Yangcun Citrus Farm,Guangdong Province
  • Online:1982-01-15 Published:1982-01-15