Effects of applied potassium levels on alfalfa nutrients and resistance to thrips (Thysanoptera: Thripidae)
ZHANG Xiao-Yan, SHI Shang-Li, LI Xiao-Long, LI Ya-Juan, HU Gui-Xin
Acta Entomologica Sinica . 2016, (8): 846 -853 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.08.006