Application of DNA barcoding identification kit to identify bark beetles of the genus Dendroctonus Erichson (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)( In English)  
AN Yu-Lin, YANG Xiao-Jun, YE Jian-Ling, QIAN Lu, XU Mei, WU Yun-Ke
Acta Entomologica Sinica . 2016, (8): 888 -895 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.08.011