Cloning and expression analysis of cytochrome CYP9E2 gene in the Chinese honeybee, Apis cerana cerana
JIANG Wu-Jun, HE Xu-Jiang, WANG Zi-Long, YAN Wei-Yu, ZENG Zhi-Jiang, WU Xiao-Bo
Acta Entomologica Sinica . 2016, (10): 1050 -1057 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.10.003