Optical remote detection of flying agricultural pest insects using dark-field reflectance measurements ( InEnglish
ZHU Shi-Ming, LI Yi-Yun, GAO Li-Na, LI Tian-Qi, ZHAO Guang-Yu, Sune SVANBERG, LU Chao-Hui, HU Jian-Dong, HUANG Jian-Rong, FENG Hong-Qiang
Acta Entomologica Sinica . 2016, (12): 1376 -1385 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.12.011