Influence of lipopolysaccharide on the expression of the Toll-like receptor gene BmToll9-2 in larval Bombyx mori
LIAO Wen-Li, Bu Xiao-Ling, Jiang Wan-Yi, Liu Ji-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2017, (4): 372 -378 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.04.002