Analysis of the genetic differentiation among geographic populations of Leguminivora glycinivorella (Lepidoptera: Olethreutidae) in China based on mitochondrial COII gene sequences
ZHU Shi-Yu, Xu-Wei, Gao-Yu, Cui-Juan, OU Shi-Qi, Shi Shu-Sen
Acta Entomologica Sinica . 2017, (4): 475 -486 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.04.012