Cloning and temporal-spatial expression profiling of the odorant receptor gene AcerOR113 in the Chinese honeybee, Apis cerana cerana
DU Ya-Li, WANG Shu-Jie, ZHAO Hui-Ting, PAN Jian-Fang, YANG Shuang, GUO Li-Na, XU Kai, JIANG Yu-Suo
. 2017, (5): 533 -543 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.05.005