Expression profiles of the cytochrome P450 gene LmCYP6FD3 in Locusta migratoria (Orthoptera: Acrididae) and its role in insecticide detoxification
ZHU Wen-Ya, WU Hai-Hua, ZHANG Xue-Yao, LIU Jiao, ZHANG Jian-Zhen, MA En-Bo
. 2017, (7): 742 -749 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.07.002