Sublethal effects of pymetrozine on the development, reproduction and insecticidal susceptibility of Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) ( In English)
LONG Gui-Yun, LIU Lei-Lei, YANG Hong, WANG Zhao, JIN Dao-Chao, ZHOU Cao
. 2017, (7): 790 -798 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.07.007