Toxicity and risk assessment of sulfoxaflor, spinetoram and their mixture to Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae)
ZHOU Hao, SHAO Ju-南, DI Yi-Fan, WU Guang-An, CHEN Hao, MEN Xing-Yuan, YU Yi, ZHENG Li
. 2017, (7): 809 -816 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.07.009