Psyllaephagus arenarius (Hymenoptera: Encyrtidae), a newly recorded parasitoid of Bactericera gobica (Hemiptera: Psyllidae) in China
ZHANG Xu, WU Peng-Xiang, MA Bao-Xu, ZHANG Yan-Zhou
. 2017, (7): 842 -846 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.07.013