Effects of temperature, soil water content and food on the survival and development of Holotrichia parallela (Coleoptera: Scarabaeidae) larvae
FENG Xiao-Jie, XI Guo-Cheng, LIU Fu-Shun, WU Yu, LIU Chun-Qin, WANG Qing-Lei
. 2017, (8): 920 -927 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.009