Sequencing and analysis of the complete mitochondrial genome of Antheraea assama (Lepidoptera: Saturniidae)
ZHONG Jian, LIU Zeng-Hu, YANG Wei-Ke, ZHU Feng, DONG Zhan-Peng
. 2017, (8): 936 -949 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.011