Sequencing and analysis of the complete mitochondrial genome of Limenitis helmanni (Lepidoptera: Nymphalidae)
WANG Ju-Ping, CAO Tian-Wen, ZHANG Yue, FAN Ren-Jun, ZHANG Miao, SHI Bao-Ming, PENG Fu-Cheng
. 2017, (8): 950 -961 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.012