Defensive secretions and the trade-off between internal and external immunity in insects
PU Yu-Chen, HOU You-Ming, SHI Zhang-Hong, LIANG Xin-Yu
. 2017, (8): 962 -974 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.013