Analysis of genetic differentiation among different geographic populations of Tetranychus truncatus (Acari: Tetranychidae) in Gansu province, northwestern China based on mtDNA COI gene  
YANG Shun-Yi, ZHOU Xing-Long, SONG Li-Wen, YAN Xiao-Tong, ZHANG Xiao-Yun, ZHANG Xin-Hu, SHEN Hui-Min
. 2017, (9): 1083 -1092 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.09.012