Analysis of the transcriptome and gonadal development related genes of Calliptamus italicus (Orthopera: Acrididae)
XIANG Min, YE Xiao-Fang, HU Hong-Xia, WANG Wei-Liang, YU Fei, XIAO Hong-Wei, JI Rong, WANG Han
. 2017, (11): 1235 -1246 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.11.001