Spatio-temporal expression patterns of ( E)-β-farnesene-binding protein genes in the turnip aphid, Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) ( in English)
JI Xiang-Long, ZHAN Yi-Di, LI Pei-Ling, LIU Yong
. 2017, (12): 1376 -1383 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.12.003