Diversity of gut bacterial communities in male adults of Odontolabis fallaciosa (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae) with different mandibular forms
JIANG Yu, SUN Bing-Hua, CAO Yu-Yan, DI Yong-Ning, WAN Xia
. 2018, (3): 322 -330 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.03.007