Research and application of insect promoters
TONG Xiao-Ling, SHI Jin, GAI Ting-Ting, FANG Chun-Yan, DAI Fang-Yin
. 2018, (3): 360 -370 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.03.011