Molecular cloning and characterization of transcription factor AP-1 gene in Apis cerana cerana (Hymenoptera: Apidae)
CHI Xue-Peng, WEI Wei, ZHANG Wei-Xing, WANG Hong-Fang, XU Bao-Hua
. 2018, (4): 423 -431 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.04.004