Feeding behaviour of Bactrocera minax (Diptera: Trypetidae) on male inflorescence of Castanea mollissima (Fagales: Fagaceae)
HE Zhang-Zhang, HUA Deng-Ke, DU Tian-Hua, WANG Fu-Lian, GUI Lian-You
. 2018, (4): 458 -467 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.04.008