Molecular cloning and function analysis of ATP synthase b subunit gene ATPSb in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
FENG Ya-Lin, HAO Pei-Ying, YU Fei-Fei, LU Chao-Feng, ZHU Jia-Jun, YU Xiao-Ping
. 2018, (5): 519 -526 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.05.001