Analysis of genetic differentiation of different geographical populations of the melon fly , Bactrocera cucuribitae (Diptera: Tephritidae) in China based on microsatellite molecular markers
ZHANG Ya-Nan, NIU Li-Ming, ZHOU Shi-Hao, GONG Zhi, LI Lei, ZHANG Fang-Ping, HAN Dong-Yin, FU Yue-Guan
. 2018, (5): 613 -619 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.05.011