Research progress in bumblebee nutrition and feed
WANG Huan, XU Xi-Lian
. 2018, (5): 620 -626 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.05.012