Weissella paramesenteroides facilitates the systemic growth of Drosophila melanogaster by modulating ecdysone and insulin signaling pathways ( In English)
LI En-Hui, WANG Xiao-Yang, ZHANG Le-Xiao, BAI Peng, ZHAO Xin, LIU Wei, ZHANG Ce
. 2018, (6): 676 -685 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.06.006