Temporal and spatial distribution of Wolbachia infection in the poinsettia thrips, Echinothrips americanus (Thysanoptera: Thripidae)
ZHANG Xiao-Chen, FENG Ji-Nian
. 2018, (7): 843 -850 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.07.011