Regulation of the trehalose content in diapausing and non-diapausing pupae of the Chinese citrus fly, Bactrocera minax (Diptera: Tephritidae)
Wang-Jia, FAN Huan, XIONG Ke-Cai, LIU Ying-Hong
. 2018, (9): 1010 -1018 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.002