Effect of host plants on the movement rate and predation ability of Neoseiulus bicaudus (Mesostigmata: Phytoseiidae)
ZHANG Yan-南, GU Jia-Min, CHEN Jing, WANG Pei-Ling, ZHANG Jian-Ping
. 2018, (9): 1047 -1053 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.006