Wing-form differentiation, phototaxis and flight performance of the brown planthopper, Nilap arvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) under near-zero magnetic fields
ZHANG Ming, LIU Rui-Ying, HE Jing-Lan, YUAN Rui, WAN Gui-Jun, PAN Wei-Dong, CHEN Fa-Jun
Acta Entomologica Sinica . 2019, (1): 82 -90 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.01.009