Bioefficacy and searching effect of entomopathogenic nematode Steinernema felt iae SF-SN treated with thiamethoxam on Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) larvae
WU Hai-Bin, GONG Qing-Tao, CHEN Zhen-Zhen, FAN Kun, GONG Yi, XU Yong-Yu, SUN Rui-Hong
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 222 -232 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.009