Formulation screening of sugar-acetic acid-ethanol-water solutions as food attractant for the black cutworm, Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) and enhancing their activity by fermentation
LI Jian-Yi, CAO Ya-Zhong, ZHANG Shuai, YIN Jiao, LI Er-Tao, LI Xiao-Feng, LI Jin-Qiao, YUAN Yuan, WU Guo-Xing, LI Ke-Bin
Acta Entomologica Sinica . 2019, (3): 358 -369 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.03.010