Application of RNAi in insect pest management: important progress and problems 

HU Shao-Ru, GUAN Ruo-Bing, LI Hai-Chao, MIAO Xue-Xia
Acta Entomologica Sinica . 2019, (4): 506 -515 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.04.012