Effects of exogenous trehalose on the survival and cold hardiness of adult Dastarcus helophoroides (Coleoptera: Bothrideridae)
LUO Li-Ping, WANG Xiao-Yi, TANG Yan-Long, HU Shuai, YANG Zhong-Qi, ZHAO Jian-Xing
Acta Entomologica Sinica . 2019, (5): 586 -593 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.05.007