Bioefficacy of the combined application of entomopathogenic nematode Heterorhabditis beicherriana strain LF and Bacillus thuringiensis strain HBF-18 against Holotrichia oblita (Coleoptera: Scarabaeidae) larvae
LI Er-Tao, CAO Ya-Zhong, ZHANG Shuai, LI Ke-Bin, LI Jian-Yi, WANG Qing-Lei, LIU Chun-Qin, YIN Jiao
Acta Entomologica Sinica . 2019, (5): 602 -614 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.05.009