Stable overexpression of non-coding RNA in the head of Bombyx mori via coelomic microinjection
LU Yi-Ping, HUO Chun-Yue, MA Tian-Tian, YANG Zong-Lin, SHEN Ya-Wen, KAN Yun-Chao, LI Dan-Dan
Acta Entomologica Sinica . 2019, (7): 779 -786 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.07.001