Advances in the degradation of lignocellulose by microbes in fungus combs of fungus-cultivating termites
LIANG Shi-You, WANG Cheng-Pan, YIN Xue-Jie, LI Hong-Jie, MO Jian-Chu
Acta Entomologica Sinica . 2019, (11): 1325 -1334 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.11.010