Effects of intestinal bacteria Citrobacter freundi and Klebsiella oxytoca on the  development and substance metabolism of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) 
GAO Huan-Huan, QIN Dong-Yun, DAI Xiao-Yan, LIU Jie, YU Yi
Acta Entomologica Sinica . 2020, (4): 462 -469 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.04.009