Effects of microwave irradiation on the growth, development and reproduction of the green  peach aphid,  Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae)
ZHANG Xuan, YI Peng, CHU Ping-Fu, YUAN Xiang-Qun, ZHAN En-Ling, LENG Chun-Meng, LI Yin, HU Di, LI Yi-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2020, (10): 1215 -1222 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.10.007