Construction and annotation of the full-length transcriptome of Nosema ceranae based on the third-generation nanopore sequencing technology
CHEN Hua-Zhi, DU Yu, FAN Xiao-Xue, ZHU Zhi-Wei, JIANG Hai-Bin, WANG Jie, FAN Yuan-Chan, XIONG Cui-Ling, ZHENG Yan-Zhen, FU Zhong-Min, XU Guo-Jun, CHEN Da-Fu, GUO Rui
Acta Entomologica Sinica . 2020, (12): 1461 -1472 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.12.004