Effects of mung bean trypsin inhibitor on the growth and development and the activities of detoxifying and protective enzymes in Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae)
FAN Yan-Ping, DANG Hai-Yan, WANG Hong-Min, ZHENG Hai-Xia, CHENG Xiao-Fang, ZHANG Yao-Wen, ZHANG Xian-Hong
Acta Entomologica Sinica . 2020, (12): 1473 -1481 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.12.005