Function of the cytoplasmic peptidoglycan recognition protein RfPGRP-L2 in maintaining the homeostasis of gut microbiota in  Rhynchophorus ferrugineus  (Coleoptera: Dryophthoridae) 
XIAO Rong, WANG Xing-Hong, LI Xiong-Wei, LIU Hui-Hui, LU Sheng-Ping, HOU You-Ming, SHI Zhang-Hong
Acta Entomologica Sinica . 2021, (3): 348 -362 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.03.007