Cloning and promoter activity analysis of the hatching enzyme gene AaHE of Antheraea assamensis (Lepidoptera: Saturniidae)
CHEN An-Li, DONG Zhan-Peng, TANG Shun-Ming, LIU Zeng-Hu, LI Tao, LIAO Peng-Fei, LI Qiong-Yan
Acta Entomologica Sinica . 2021, (6): 666 -675 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.06.02