Extraction and identification of volatiles from Artemisia argyi and Torilis scabra and their effects on preference of Bemisia tabaci MED (Hemiptera: Aleyrodidae) adults
XU Hui-Nan, MU Yang, ZHANG Zhan-Hong, ZHANG Zhuo, ZHANG De-Yong, TAN Xin-Qiu, SHI Xiao-Bin, LIU Yong
Acta Entomologica Sinica . 2022, (3): 343 -350 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.03.010