Identification and mitochondrial genome analysis of the sweetpotato flea beetle, Chaetocnema confifinis (Coleoptera: Chrysomelidae), an invasive pest in the Chinese mainland
MA Ting-Ting, LIN Fei, ZHAO Nan, RUAN Yong-Ying, XIE Shu-Yan, ZOU Hong-Da, CHEN Jing-Yi, FANG Bo-Ping, HUANG Li-Fei
Acta Entomologica Sinica . 2022, (10): 1354 -1366 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.10.012