›› 1974, Vol. 17 ›› Issue (1): 102-111.doi:

• 论文 • 上一篇    下一篇

我国青海省蚤目新属和新种的记述

柳支英, 蔡理云, 吴文贞   

  1. 青海省地方病防治所
  • 出版日期:1974-01-15 发布日期:1974-01-15

NEW GENUS AND SPECIES OF SIPHONAPTERA FROM CHINGHAI PROVINCE.WEST CHINA

LIU CHI-YING, TSAI LI-YUEN, WU WEN-CHING   

  • Online:1974-01-15 Published:1974-01-15