›› 1990, Vol. 33 ›› Issue (2): 243-246.doi:

• 论文 • 上一篇    下一篇

拟毛突摇蚊属二新种及一新纪录种记述(双翅目:摇蚊科)

王新华, 郑乐怡   

  1. 南开大学生物学系, 天津
  • 出版日期:1990-04-15 发布日期:1990-04-15

NOTES ON GENUS PARATRICHOCLADIUS FROM CHINA(DIPTERA:CHIRONOMIDAE)

WANG XIN-HUA, ZHENG LE-YI   

  1. Biology Department of Nankai University, Tianjin
  • Online:1990-04-15 Published:1990-04-15