›› 1991, Vol. 34 ›› Issue (2): 250-250.doi:

• 论文 • 上一篇    下一篇

新组合种浙江偏角飞虱雄虫记述(同翅目:飞虱科)

丁锦华, 胡春林   

  1. 南京农业大学, 210014
  • 出版日期:1991-04-15 发布日期:1991-04-15

NOTES ON MALE NEOBELOCERA ZHEJIANGENSIS(ZHU)COMB. NOV.(HOMOPTERA:DELPHACIDAE)

DING JIN-HUA, HU CHUN-LIN   

  1. Nanjing, Agricultural University 210014
  • Online:1991-04-15 Published:1991-04-15